Activitis:

1. School aid with  6 innovative methods for improving teachers' qualification use in the UK, 5 elaborated lessons by each  partner and 5 methods for mastering and diminishing aggression by each partner. /50 issues, 60 pages /30 in English + 30 in Bulgarian/

2. Virtual library with good practices, lessons and pedagogical materials

3. Internet site of the project

4. Blog of the project

5. Upload yearly 3 worked out lessons by each partner in the virtual library and in the first year 6 methods for improving teachers' qualification /3+3/

6. Upload yearly 4 worked out lessons by each partner, for primary level with the use of ICT methods and Interactive board. Upload in the virtual library.

7.Worked out and upload in the virtual library 10 methods for mastering and diminishing the aggression among the students in the second year.

8. Mass media campaign for raising the public clearness and presenting the the results of the project. In this campaign 3 articles will be published in the local and national newspapers and at least 2 radio / television broadcast participations. 1000 bilingual fliers and 1000 bilingual brochures will be published.

9. 1 round table

10. 100 CDs will be recorded for  dissemination of the results among innovative teachers with good practices.

11. 2 Banners of the project

12. 24 mobilities

 

 

1. Ще бъде създадено училищно помагало с 6 иновативни методи с цел използването на квалификацията на учителите във Великобритания, 5 разработени урока от всеки партньор и 5 методи за овладяване и намаляване на агресията от всеки партньор. / 50 въпроси, 60 страници / 30 на английски език + 30 на български /
2. Виртуална библиотека с добри практики, уроци и педагогически материали
3. Интернет сайт на проекта
4. Блог на проекта
5. Качване годишно на 3 извода от всеки партньор във виртуална библиотека и през първата година 6 методи за повишаване на квалификацията на учителите / 3 + 3 /
6. Качване  годишно на 4 разработени урока от всеки партньор, за основно образование, с използването на ИКТ методи и интерактивна дъска. Качване в виртуална библиотека.
7. Изработване и качване във виртуалната библиотека на 10 методи за овладяване и намаляване на агресията сред учениците през втората година.
8. Медийна кампания за повишаване на обществената яснота и представяне на резултатите от проекта. В тази кампания 3 статии ще бъдат публикувани в местни и национални вестници и най-малко 2 излъчвания на радио / телевизионни участия, 1000 двуезични брошури ще бъдат публикувани.
9. 1 кръгла маса
10. 100 CD-та, ще се запишат за разпространение на резултатите сред иновативните учители с добри практики.
11. 2 Знамена на проекта
12. 24 мобилности

 

Basic activities of the project:

1.Management and organization of the project

2. Conduct information campaigns

3. Selection of teachers to participate in the project

4. Organizing the training courses

5. Share good practices in the virtual library

6. Work out a school aid

7. Adapt and transfer the innovative methodology for working out and virtual supervising lessons which is new for Bulgaria.

 

Основни дейности по проекта:
1.Ръководство и организация на проекта
2. Провеждане на информационни кампании
3. Избор на учители, които да участват в проекта
4. Организиране на курсове за обучение
5. Обмен на добри практики в областта на виртуалната библиотека
6. Разработване на  училищно ръководство
7. Адаптиране и прилагане  иновативна методология при изработване на уроци, прилагане на виртуален надзор върху уроците, което е новост за България.