RESULTS

 

There will be published on a paper: 6 innovative methods for improving teachers' qualification use in the UK, 5 elaborated lessons by each  partner and 5 methods for mastering and diminishing aggression by each partner. One of the basic activities in the project proposal is the adaption and transfer of British model for motivation of the teachers to increase constantly their qualification.

1.During the project teachers will improve their language competence, IT competence and ability to learn by  experience

2. Teachers will acquire knowledge on an innovative field (active learning) to make the process of learning more attractive. 

3.They will raise their motivation for higher qualification and accept the idea for long life learning to acquire new professional competences which make them more confident and creative

4.Teachers will share good practices in and collaborate in teams

5.They will lower the stress at work by methods of diminishing the students’ aggression, their work will be  more efficient and the results will be  better.

6. They will improve their teaching skills by adding new techniques and using innovative methods to their personal experience.

7. Teachers will learn interactive methods for  working  with destructive pupils more easily;

8. Teachers will get acquainted to another educational system and culture, will make long- term relations for further methodological exchange.

 

Резултати:
Там ще бъдат публикувани на хартиен носител: 6 иновативни методи за подобряване на  квалификацията на учителите използвайки опита във Великобритания, 5 разработени уроци от всеки партньор и 5 методи за овладяване и намаляване на агресията от всеки партньор. Една от основните дейности в проектното предложение е адаптация и трансфер на британския модел за мотивация на учителите, с цел постоянно повишаване на квалификацията.
1.По време на проекта учители ще подобрят своите езикови компетенции, IT компетентност и способност да се учи от опита
2. Учителите ще придобият знания за активното учене,за да направи процеса на ученето по-привлекателно.
3. Ще повиши тяхната мотивация за по-висока квалификация и ще приемат идеята за учене през целия живот, за придобиване на нови професионални умения, които ги правят по-уверени и креативни.
4.Учителите ще споделят добри практики и ще си сътрудничат в екипа.
5. Ще се намали стреса при работа чрез използване на методи за намаляване на агресията на учениците, работа ще бъде по-ефективно, а резултатите ще бъдат по-добри.
6.  Ще подобрят своите умения за преподаване чрез добавяне на нови техники и използването на иновативни методи за техния личен опит.
7. Учителите ще усвоят интерактивни методи за работа с деструктивните учениците по-лесно;
8. Учителите ще се запознаят с друга образователна система и култура, ще осъществят дългосрочни контакти за по-нататъшен методологическо обмен.